Darnumo politika

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – Įmonė) yra įsipareigojusi skatinti geriausią tvarumo praktiką ir reguliariai peržiūrėti savo veiklą, kad pateisintų visų suinteresuotųjų šalių – įmonės savininko, darbuotojų, klientų, partnerių, tiekėjų, vietos bendruomenės ir visuomenės lūkesčius.

Darnumo politikos veiksmų plane nustatytos veiksmų gaires, atsižvelgiant į įmonės vertybes – pagarba žmogaus teisėms, aplinkos apsauga, sveikata ir sauga, energijos valdymas ir kova su klimato kaita, efektyvus išteklių naudojimas, įvairovė, lygios galimybės, mokestinė atsakomybė, neteisėtos veiklos užkardymas ir kova su korupcija.

Įmonės darbuotojai yra atsakingi už tai, kad būtų laikomasi šios politikos. Tvarumo aspektai vis dažniau yra įtraukiami į tarpusavyje susijusių Įmonės politikos krypčių ir procedūrų rinkinį, kurie įgyvendinami bendrai, kad būtų pasiekti tvarumo politikos tikslai.

Įmonės vadovybė palaiko ir skatina darnumo politikos tikslų įgyvendinimą:

  • lygybės ir įvairovės politiką;
  • sveikatos, darbų saugos ir gerovės iniciatyvas;
  • pripažinimo ir motyvacines programas;
  • paslaugų pasiūlą klientams, kurie negali naudotis standartinėmis paslaugomis;
  • kelionių politika, skatinančia planuoti keliones ir riboja tarnybinių automobilių išmetamą CO2 kiekį;
  • mokslo pažangą ir inovacijų taikymą;
  • aplinkosaugos politika, apimančią energijos, atliekų ir popieriaus naudojimą.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. GĮ-666 patvirtinta Darnumo politika ir įsakymu Nr. GĮ-667 Darnumo politikos įgyvendinimo ir valdymo planas.