Detalieji planai

Vietovės lygmeniu rengiame detaliuosius planus.

Detalusis planas – urbanizuotos arba urbanizuojamos teritorijos vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, kuriame nustatomas teritorijos naudojimo reglamentas.

Detalieji planai rengiami savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens, jeigu jie parengti, bendruosiuose planuose nustatytose urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, kai numatomas teritorijos vystymas ir (ar) kai urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose keičiamas teritorijos naudojimo reglamentas.

 
 

Detalieji planai rengiami siekiant:

  • detalizuoti savivaldybės lygmens bendrajame plane ar vietovės lygmens bendrajame plane, jeigu jis parengtas, nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;
  • nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus;
  • suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacinių koridorių tinklą;
  • numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai;
  • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
  • numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti;
  • numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui;
  • suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Dėl paslaugos užsakymo ar papildomos informacijos susisiekite su mumis


El. paštas: info@vzf.lt
Telefonas: 8 52 623000
Mob. telefonas: 8 626 71850