Apie mus

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – Valstybės žemės fondas) yra stambiausia Lietuvos įmonė, vykdanti žemės reformos, žemėtvarkos, teritorijų planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos, dirvožemio tyrimo ir vertinimo, melioracijos kadastro, žemės konsolidacijos projektų rengimo bei įgyvendinimo darbų organizavimo, taip pat valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų darbus.

Valstybės žemės fondas turi skyrius didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose. Taip pat turi gamybines grupes, teikiančias paslaugas gyventojams Ignalinoje, Anykščiuose, Utenoje ir Skuode.

Valstybės žemės fondas naudodamasis moderniausia programine ir kompiuterine įranga, bei turėdamas apie 200 kvalifikuotų specialistų, gali atlikti sudėtingus, didelės apimties ir skubius darbus.

Įmonės vizija – patikimas, inovatyvus partneris bei lyderiaujanti įmonė atliekamų funkcijų ir teikiamų paslaugų srityje, plečianti paslaugų apimtis prisitaikydama prie dinamiškų rinkos poreikių.

Įmonės misija – užtikrinti efektyvų valstybės deleguotų funkcijų atlikimą ir kompetentingai teikti paslaugas žemėtvarkos darbų, žemės reformos, teritorijų planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos, melioracijos darbų vykdymo, informacinių sistemų, kartografijos ir kitose susijusiose srityse.

Vertybės – Sąžiningumas, profesionalumas, efektyvumas, skaidrumas ir tikslumas.

Eil. Nr. Strateginės veiklos kryptys Strateginiai tikslai
1. Žemės informacinės sistemos (ŽIS) plėtra ir palaikymas Efektyviai įgyvendinti ŽIS plėtros ir palaikymo funkciją
2. Melioracijos sistemų funkcionalumo Lietuvos Respublikos teritorijoje užtikrinimas Užtikrinti melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą ir tinkamą valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų organizavimą ir koordinavimą bei koordinuoti  melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos darbus rajonų savivaldybėse.
3. Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimas Efektyviai įgyvendinti valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo funkciją
4. Komercinė veikla ir efektyvus žemėtvarkos, teritorijų planavimo, nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymo bei geodezijos paslaugų teikimas visos šalies teritorijoje Plėsti įmonės komercinę veiklą žemėtvarkos, teritorijų planavimo, nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymo bei geodezijos paslaugų teikimo srityse visoje Lietuvos Respublikoje
5. Įmonės ekonominis vystymas Užtikrinti pelningą įmonės veiklą

Valstybės žemės fondas vykdo šias Valstybės deleguotas funkcijas:

  • Rengia duomenis apie šalies žemės fondo būklę, vykdo žemės išteklių naudojimo stebėseną;
  • Tvarko Lietuvos Respublikos žemės informacinę sistemą;
  • Teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas priemones, gerinančias žemės valdų struktūras ir mažinančias apleistos žemės plotus;
  • Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja žemės konsolidacijos projektų rengimą ir jų sprendinių įgyvendinimą;
  • Veikia valstybės vardu valstybei paveldint ir įsigyjant valstybės nuosavybėn privačios žemės sklypus, priskirtus žemės konsolidacijos projekto teritorijai, taip pat įsigyjant valstybės nuosavybėn privačios žemės sklypus, reikalingus valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamoms žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų mažinimo priemonėms įgyvendinti;
  • Vykdo valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus;
  • Atlieka melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Tvarko melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą bei kadastrą;
  • Vykdo valstybinės žemės sklypų, įstatymų nustatyta tvarka priskirtų žemės konsolidacijos projekto teritorijai, išskyrus šiai teritorijai priskirtus valstybinės žemės sklypus, perduotus kitiems valstybinės žemės patikėtiniams, taip pat įstatymų nustatyta tvarka iš privačių asmenų įsigytų valstybės nuosavybėn žemės sklypų, reikalingų Valstybės žemės fondo administruojamoms valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamoms priemonėms, gerinančioms žemės valdų struktūras ir mažinančioms apleistos žemės plotus, įgyvendinti, patikėtinio funkcijas. Valstybinės žemės sklypai valdomi, naudojami ir jais disponuojama įstatymų nustatyta tvarka.