Apie mus

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – Valstybės žemės fondas) yra stambiausia Lietuvos įmonė, vykdanti žemės reformos, žemėtvarkos, teritorijų planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos, dirvožemio tyrimo ir vertinimo, melioracijos kadastro, žemės konsolidacijos projektų rengimo bei įgyvendinimo darbų organizavimo, taip pat valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų darbus.

Valstybės žemės fondas turi skyrius didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose. Taip pat turi gamybines grupes, teikiančias paslaugas gyventojams Ignalinoje, Anykščiuose, Utenoje ir Skuode.

Valstybės žemės fondas naudodamasis moderniausia programine ir kompiuterine įranga, bei turėdamas apie 200 kvalifikuotų specialistų, gali atlikti sudėtingus, didelės apimties ir skubius darbus.

Įmonės vizija – patikimas, inovatyvus partneris bei lyderiaujanti įmonė atliekamų funkcijų ir žemėtvarkos, geodezijos ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo paslaugų srityje, plečianti teikiamų paslaugų apimtis prisitaikydama prie dinamiškų rinkos poreikių.

Įmonės misija – efektyvus ir kokybiškas valstybės deleguotų funkcijų valdymas ir komercinių žemėtvarkos, geodezijos ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo paslaugų teikimas visoje šalyje.

Vertybės – sąžiningumas, profesionalumas, efektyvumas, skaidrumas ir tikslumas.

Strateginės veiklos kryptys:

  • Efektyvus ir inovatyvus specialiųjų įpareigojimų vykdymas
  • Komercinių paslaugų kokybiškas ir efektyvus teikimas
  • Įmonės ekonominis vystymas
  • Veiklos efektyvumo didinimas

Įmonės veiklos sritys skirstomos į valstybės deleguotų funkcijų (specialiųjų įpareigojimų) vykdymą bei komercinę veiklą. Vadovaujantis Valstybės valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių vykdomų specialiųjų įpareigojimų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. kovo 16 d. įsakymu „Dėl Valstybės valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių vykdomų specialiųjų įpareigojimų sąrašo patvirtinimo“, Valstybės žemės fondui numatyti šie specialieji įpareigojimai:

  • Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veikla „Parama žemės konsolidacijai“;
  • Žemės tvarkymo ir administravimo bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymo programos priemonės „Žemės informacinės sistemos plėtra ir palaikymas“ veikla;
  • Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo priežiūra;
  • Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų vykdymas.

Specialiųjų įpareigojimų tinkamas vykdymas svarbus konkrečių socialinių, strateginių ir politinių valstybės tikslų įgyvendinimui. Specialiuosius įpareigojimus Valstybės žemės fonde vykdo darbuotojai, kurių kompetencija ir patirtis visos Lietuvos mastu yra išskirtinė melioracijos, dirvožemio, apleistų žemių nustatymo veiklos srityse ir šią patirtį turinčių specialistų veikla kuria didžiausią pridėtinę vertę specialiųjų įpareigojimų vykdyme.

Specialieji įpareigojimai Veikla
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veikla „Parama žemės konsolidacijai“ Po žemės konsolidacijos projektų rengimo ir jų sprendinių įgyvendinimo pabaigos vykdomas kontrolės laikotarpis: Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikiamos metinės ataskaitos. Kontrolės laikotarpio pabaiga – 2024 m. gruodžio 12 d.
Žemės tvarkymo ir administravimo bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymo programos priemonės „Žemės informacinės sistemos plėtra ir palaikymas“ veikla – Žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas.
– Apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas.
– Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas.
– ŽIS plėtra ir palaikymas.
Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo priežiūra – Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinė priežiūra.
– Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų organizavimas ir koordinavimas.
– Kartu su savivaldybėmis organizuoti melioracijos infrastruktūros atstatymo darbus.
Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų vykdymas Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų vykdymas, glaudus bendradarbiavimas su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniais skyriais bei rajono ir miestų savivaldybių administracijomis.

Taip pat, be lentelėje išvardintų veiklų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 4 straipsnio 6 dalies 1 punktu, Valstybės žemės fondui yra deleguota funkcija – žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų mažinimo priemonė, įskaitant privačios žemės įsigijimą valstybės vardu pasinaudojant šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta pirmumo teise.

Įmonė be specialiųjų įpareigojimų vykdo komercinę veiklą – teikia žemėtvarkos, teritorijų planavimo ir miškotvarkos paslaugas fiziniams bei juridiniams asmenims. Valstybės deleguotos funkcijos, t. y. biudžeto lėšomis atliktų valstybės deleguotų funkcijų darbų vertė sudaro apie 26 proc., aukcionų pajamos (valstybės deleguota funkcija, kuri priskiriama prie komercinės veiklos, kai nėra gaunamos dotacijos patirtoms išlaidoms kompensuoti) sudaro apie 5 proc., tačiau kitos komercinės veiklos pajamos sudaro didžiausią dalį – apie 69 proc. Įmonės pajamų.

Veiklos apimtys

Įmonės veiklos sritys – žemėtvarka, teritorijų planavimas, geodezijos bei miškotvarkos paslaugos, o šiose srityse teikiamos paslaugos yra labai įvairios, dėl to Valstybės žemės fondas, vykdydamas komercinę veiklą, turi galimybes klientams pasiūlyti platų paslaugų spektrą. Teikiamų paslaugų grupavimas pateikiamas paveiksle:

Komercinė veikla