Miškotvarkos paslaugos

Valstybės žemės fondas teikia šias miškotvarkos paslaugas:

  • miškotvarkos projektų rengimas;
  • miško valdų apžiūros, taksacija;
  • biržių atrėžimas;
  • kirtaviečių apželdinimas;
  • konsultacijos miško atkūrimo, įveisimo ir priežiūros klausimais;
  • miškotvarkos darbų organizavimas

Miškotvarka – miškų ūkio planavimo sistema, apimanti miškų inventorizaciją ir apskaitą, miškų būklės, naudojimo ir ūkinės veiklos analizę, miškų ūkio organizavimo ir plėtros projektų rengimą.

Miškotvarkos projektas – tai dokumentas, pagal kurį organizuojama miškų ūkio veikla ir atliekami visi miškų atkūrimo, naudojimo ir miško žemių tvarkymo darbai.

Vidinės miškotvarkos projektai – tai miškų ūkio veiklos planai, rengiami visoms valstybinių miškų valdytojų ir privačioms miškų valdoms arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei ir skiriami konkrečių tvarkymo priemonių sistemai jose nustatyti.

Vidinės miškotvarkos projektai rengiami, derinami, tvirtinami, registruojami ir keičiami pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro tvirtinamas šių projektų rengimo taisykles ir jose nustatytus kriterijus.

Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektą sudaro šios privalomos dalys:
1. titulinis lapas;
2. santrauka apie suprojektuotų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų, miško atkūrimo mastą;
3. valdos žemės planas su jame pažymėtais medynais;
4. valdos miškų charakteristika pagal miškų inventorizacijos duomenis (taksoraštis);
5. miško kirtimų dalis;
6. miško atkūrimo dalis;
7. privalomi miško apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimai;
8. valdos nuosavybės pažymėjimo ir žemės sklypo plano kopijos;
9. Kraštovaizdžio formavimo projektas.

Galimi biržių atrėžimo miškuose darbai:

  • biržės kirtimui atrėžimas;
  • kirstinių medžių matavimas;
  • ribinių linijų pažymėjimas miške;
  • valksmų ženklinimas.