Asmens duomenų apsauga

VĮ Valstybės žemės fondo duomenų apsaugos pareigūnė Augustė Juodėnaitė
Adresas: Konstitucijos pr. 23 (A korpusas), 4 aukštas, 405 kab., Vilnius
Telefonas: 8 669 38633
El. paštas: dap@vzf.lt

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos

Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 39 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad duomenų apsaugos pareigūnas (toliau – DAP) Valstybės žemės fonde (toliau – VŽF) atlieka šias užduotis:

  • Informuoja VŽF ir duomenis VŽF tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir kitus Europos Sąjungos arba valstybės narės duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais.
  • Stebi, kaip laikomasi BDAR, kitų Europos Sąjungos arba nacionalinių duomenų apsaugos nuostatų ir VŽF politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą ir kt. informuojakonsultuoja VŽF apie stebėjimo rezultatus, teikia susijusias rekomendacijas.
  • Paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal BDAR 35 straipsnį.
  • Bendradarbiauja su kitomis asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijomis, Europos duomenų apsaugos valdyba.
  • Teikia informaciją duomenų subjektams dėl jų duomenų tvarkymo VŽF, nagrinėja jų prašymus ir teikia kitas susijusias paslaugas.

Daugiau informacijos apie DAP funkcijas galite rasti Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupės 2016 m. gruodžio 13 d. duomenų apsaugos pareigūnų gairėse Nr. WP 243.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo tikslas tvarkant fizinių asmenų asmens duomenis – saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, jo teisę į asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Informuojame, kad Reglamentas (ES) 2016/679 taikomas tik fizinių asmenų (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenų tvarkymui.