Žemėtvarkos projektai

Žemės tvarkymas – teisės aktų reglamentuojamas žemės sklypų ribų, žemės naudmenų sudėties, žemės sklypų priklausinių vietos, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės naudojimo būdo nustatymas ir pakeitimas derinant ekonominius, aplinkosaugos, kitus privačiuosius ir viešuosius interesus.

Galime parengti įvairius žemėtvarkos projektus:

 • žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai;
 • kaimo plėtros projektai;
 • žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai;
 • žemės reformos žemėtvarkos projektai;
 • žemės naudojimo projektai;
 • kraštotvarkos ir kraštovaizdžio architektūros techniniai projektai.

Žemės sklypo ar žemės sklypų grupių lygmeniu rengiami kaimo plėtros žemėtvarkos projektai:

 • miškui įveisti ne miško žemėje;
 • ūkio žemės valdai pertvarkyti;
 • ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti;

Juose numatoma:

 • miškui įveisti tinkami plotai;
 • naujos ūkininko sodybos ribos ir šios sodybos statinių, t. y. vieno buto gyvenamosios paskirties pastato su pagalbinio ūkio ir (ar) kitos paskirties statiniais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti, statybos zona (zonos):
 • vidaus kelių išdėstymas;
 • melioracijos statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymas;
 • želdinių (medžių ir krūmų) įveisimas;
 • dirbtinių vandens telkinių įrengimas;
 • žemės ūkio naudmenų dirvožemio apsauga ir gerinimas;
 • specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nustatymas;
 • žemės naudojimo būdo pakeitimas.

Seniūnijos arba vieno ar kelių kaimų teritorijų lygmeniu rengiami žemės ūkio ir kaimo plėtros projektai.

Juose numatoma:

 • kraštovaizdžio formavimo priemonės;
 • viešojo naudojimo objektų teritorijos tvarkymo priemonės ir viešosios socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtra;
 • privačių žemės valdų inžinerinės infrastruktūros plėtra;
 • teritorijos zonavimas pagal tinkamumą žemės ūkio veiklai, nurodant esamus miškus, žemės ūkio veiklai naudotinas teritorijas, nepalankias ūkininkauti teritorijas ir teritorijas, kuriose žemę tikslinga apsodinti mišku, bei rekomenduojamą žemės ūkio veiklą;
 • žemės ūkio naudmenų dirvožemio apsaugos ir gerinimo priemonės.
 • aplinkos apsaugos priemonės.
 • numatomos ūkininko sodybos ir (ar) žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties statinių statybos zonos;
 • rekreacinės teritorijos (parkai, želdynai, paplūdimiai, stovyklavietės, apžvalgos aikštelės ir kitos poilsio vietos);
 • žemės sklypams taikomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos;
 • žemės sklypams siūlomi žemės servitutai.

Kraštotvarkos ir kraštovaizdžio architektūros techniniai projektai:

 • viešųjų erdvių tvarkymo;
 • rekreacinių teritorijų;
 • infrastruktūros objektų;
 • želdinių tvarkymo;
 • parkų, skverų tvarkymo.