Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija

Kodeksai

2. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

3. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

4. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas

Įstatymai

5. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas

6. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas

7. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas

8. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas

9. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas

10. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas

11. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas

12. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas

13. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas

14. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

15. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas

16. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas

17. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinasis įstatymas

Kiti teisės aktai

18. Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 ,,Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“

19. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 ,,Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“

20. Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 ,,Dėl teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“

Teisės aktai, susiję su melioracijos sritimi

Teisės aktai, susiję su apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymu

Teisės aktai, susiję su žemės konsolidacijos projektų rengimu ir įgyvendinimu

Teisės aktai, susiję su valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų vykdymo internetu tvarka

Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi priimant ir nagrinėjant asmenų pateiktus prašymus

Teisės aktai, reguliuojantys žemės paėmimą visuomenės poreikiams

Teisės aktai, kraštotvarkos ir teritorijų planavimui

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimas