Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija

Kodeksai

2. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (galiojanti suvestinė redakcija 2018-01-01 – 2018-09-30)

3. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (galiojanti suvestinė redakcija 2018-03-01 – 2018-06-30)

4. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (galiojanti suvestinė redakcija 2018-01-02 – 2018-06-30)

Įstatymai

5. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)

6. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-12-01)

7. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2010-05-11)

8. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)

9. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)

10. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (galiotinati suvestinė redakcija nuo 2017-07-18)

11. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-01)

12. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija 2018-01-01 – 2018-12-31)

13. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)

14. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)

15. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-01)

16. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-05-25)

17. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinasis įstatymas (suvestinė redakcija, galiojantis nuo 2018-05-09)

Vyriausybės nutarimai

18. Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 ,,Dėl valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių patvirtinimo“

Kiti teisės aktai

19. Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 ,,Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“

20. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 ,,Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“

21. Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 ,,Dėl teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“

 

Teisės aktai, susiję su melioracijos sritimi

Teisės aktai, susiję su apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymu

Teisės aktai, susiję su žemės konsolidacijos projektų rengimu ir įgyvendinimu

Teisės aktai, susiję su valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų vykdymo internetu tvarka

Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi priimant ir nagrinėjant asmenų pateiktus prašymus

Teisės aktai, reguliuojantys žemės paėmimą visuomenės poreikiams

Teisės aktai, kraštotvarkos ir teritorijų planavimui