Teisės aktai, susiję su melioracijos sritimi

Įstatymai

1. 1993 m. gruodžio 9 d. Nr. I-323 Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas
2. 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
3. 1998 m. gegužės 12 d. Nr. VIII-729 Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
4. 2015 m. birželio 25d. Nr. XII-1869 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas

Vyriausybės nutarimai

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 ,,Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1073 „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimas Nr. 16 „Dėl valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2001 m. spalio 19 d. Nr. 1250 „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimas Nr. 1278 ,,Dėl administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“
10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 988 ,,Dėl dotacijos iš europos sąjungos solidarumo fondo“

Ministerijų įsakymai

11. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 1996 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 283 ,,Dėl Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo“
12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 540 ,,Dėl paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių patvirtinimo“
13. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. 3D-243 ,,Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių patvirtinimo“
14. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3D-228 ,,Dėl melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklių“
15. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. 3D-466 ,,Dėl melioracijos normatyvinių dokumentų patvirtinimo“
16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. D1-538 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.06:2004 ,,Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“
17. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. 3D-1 ,,Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“
18. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. 3D-258 „Dėl melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo“
19. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. 3D-271 ,,Dėl valstybės biudžeto specialiosiomis tikslinėmis dotacijomis einamiesiems tikslams finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje prioritetų“
20. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. 3D-2 ,,Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“
21. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 3D-35 ,, Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 ,,Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“
22. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 3D-36 ,,Dėl pavyzdinių melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“
23. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 3D-44 ,,Dėl savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atsakingų už melioraciją, pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“
24. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 3D-51 ,,Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“
25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-971 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 ,,Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“
26. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 3D-309 ,,Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo pagrindinių duomenų pagal 2007-01-01 patvirtinimo“
27. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 3D-186 ,,Dėl melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklių patvirtinimo“
28. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 3D-218 ,,Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 ,,Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“
29. Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. balandžio 5 d. įsakymas 3D-249 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „pelno nesiekiančios investicijos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“
30. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 3D-211 ,,Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“
31. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 3D-578 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“
32. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymas 3D-287 „Dėl projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo“
33. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymas 3D-803 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2015 „Melioracijos statinių projekto ekspertizė ir melioracijos statinių ekspertizė“ patvirtinimo“
34. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 3D-846 “Dėl 2018 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašas”

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktoriaus įsakymai

35. 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. GĮ-380 „Dėl melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”