Teisės aktai, susiję su melioracijos sritimi

Įstatymai

1. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas (1993 m. gruodžio 9 d. Nr. I-323)
2. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166)
3. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas (2015 m. birželio 25 d. Nr. XII-1869)
4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240)
5. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (1992 m. sausio 21 d. Nr. I-2223)
6. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1426)
7. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų registro įstatymas (2013 m. lapkričio 19 d. Nr. XII-603)
8. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234)
9. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (1999 m. sausio 14 d. Nr. VIII-1029)
10. Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymas (1999 m. sausio 14 d. Nr. VIII-1031)
11. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (1998 m. gegužės 12 d. Nr. VIII-729)

Vyriausybės nutarimai

12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimas Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo tvarkos“
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“
15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimas Nr. 651 „Dėl žemės ūkio paskirties hidrotechnikos kompleksų naudojimo hidroenergetikai“
16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimas Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“
17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimas Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ (2004 m. spalio 21 d. Nr. Nr. 1316)
18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimas Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“
19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 988 „Dėl dotacijos iš Europos Sąjungos solidarumo fondo“
20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“
21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 750 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Žemės ūkio ministerijos ministro ir Aplinkos ministerijos ministro įsakymai

22. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1996 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 283 ,,Dėl Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo“
23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1997 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 109 „Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo
24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
25. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 76 „Dėl Įmonių ir specialistų atestavimo melioracijos statinių ir melioracijos statinių projektų ekspertizei atlikti taisyklių patvirtinimo
26. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“
27. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3D-228 „Dėl Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklių“
28. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. 3D-243 „Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos“
29. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. 3D-466 „Dėl melioracijos normatyvinių dokumentų patvirtinimo“
30. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. D1-538 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“
31. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. 3D-1 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“
32. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. 3D-258 „Dėl melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo“
33. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. 3D-271 „Dėl valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje sąrašo ir šių darbų prioritetų“
34. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. 3D-2 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“
35. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 3D-4 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.07.01:2006 „Melioracijos statinių statybos leidimas“ patvirtinimo“
36. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 3D-35 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“
37. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 3D-44 „Dėl Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atsakingų už melioraciją, pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“
38. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 3D-51 „Dėl Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“
39. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“
40. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 3D-309 „Dėl Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo pagrindinių duomenų pagal 2007-01-01 patvirtinimo“
41. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 3D-186 „Dėl Melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklių patvirtinimo“
42. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“
43. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. 3D-171 „Dėl vamzdinių vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo melioracijos statinių statyboje taisyklių patvirtinimo“
44. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. 3D-883 „Dėl Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo“
45. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 3D-345 „Dėl Melioracijos programos investicijų projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“
46. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. D1-590/3D-583 „Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“
47. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“
48. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. 3D-452 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.10.03:2014 „Polderių techninė priežiūra ir naudojimas. pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“
49. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“
50. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 3D-578 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“
51. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“
52. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 3D-803 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2015 „Melioracijos statinių projekto ekspertizė ir melioracijos statinių ekspertizė“ patvirtinimo“
53. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. 3D-598 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“
54. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“
55. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“
56. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 3D-846 „Dėl 2018 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“
57. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 3D-730 „Dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti taisyklių patvirtinimo“
58. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 3D-942 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“
59. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 3D-257 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“
60. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 3D-700 „Dėl Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“
61. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 3D-711 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įrašų keitimo Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre aprašo patvirtinimo“
62. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. 3D-598 „Dėl projekto „Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas, įrengiant išmaniąją melioraciją” proveržio grupės sudarymo
63. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. 3D-328 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo”

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymai

64. 2006 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. 1P-33 „Dėl Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.17.02.:2015 „Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR10LT specifikacija“ patvirtinimo“
65. 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1p-(1.3.)-267 „Dėl Žemės informacinės sistemos nuostatų ir Žemės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“
66. 2014 m. vasario 28 įsakymas Nr. 1P-(1.3)-65 „Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ patvirtinimo“

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktoriaus įsakymai

67. 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. GĮ-380 „Dėl melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
68. 2020 m. liepos 29 d. įsakymas GĮ-237 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių Nemuno baseino melioracijos statinių ir strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių polderių sistemos rekonstravimo darbų patikrinimo akto ir ataskaitos rekomendacinių formų tvirtinimo“
69. 2021 m. kovo 9 d. įsakymas GĮ-134 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių sistemos rekonstravimo darbų koordinavimo, Solidarumo fondo lėšomis įgyvendintų objektų priežiūros darbų kontrolės patikrinimo ako rekomendacinės formos ir ataskaitų formų tvirtinimo“
70. 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymas GĮ-250 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos M1:2 000 melioruotos žemės ir melioracijos statinių erdvinių duomenų rinkinio MEL_DR2LT sudarymo techninių reikalavimų ir specifikacijos patvirtinimo“