Teisės aktai, susiję su žemės konsolidacijos projektų rengimu ir įgyvendinimu

Įstatymai

1. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-09-01)

2. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (galiotinati suvestinė redakcija nuo 2016-08-01)

3. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas

4. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-06-03)

5. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas (suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2015-01-01)

6. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija 2016-08-01 – 2016-09-30)

7. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas (galiojanti suvstinė redakcija nuo 2016-06-03)

8. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija 2016-05-25 – 2016-12-31)

9. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-08-01)

10. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-05-01)

11. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinasis įstatymas (suvestinė redakcija, galiojantis nuo 2014-05-01)

Vyriausybės nutarimai

12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 651 „Dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-02-25)

13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1073 „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-01-21)

14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija 2016-01-01 – 2016-12-31)

15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 2 d. nutarimas Nr. 1129 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-11-21)

16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimas Nr. 967 ,,Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-12-2-31)

17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1289 „Dėl žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-02-25)

18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimas Nr. 1541 „Dėl vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutų, tarnaujančio daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2015-01-01)

19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 919 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (suvestinė redakcija galiojanti nuo 2015-09-03)

20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1267 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 ,,Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo” pakeitimo“

Ministerijų įsakymai

21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. D1-455 „Dėl visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose bei vertinimo subjektų ir Europos Sąjungos valstybių narių informavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-03-11)

22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. D1-456 „Dėl planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

23. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymas Nr.3D-37/D1-40 „Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-04-17)

24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo”

25. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-10-31)

26. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 3D-265/D1-308 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”

27. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 3D-370 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos srities „Žemės konsolidacija“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-10-30)

28. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-999 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 ,,Dėl planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“

29. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. 3D-438/D1-614 ,,Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3d-476/d1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

30. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. 3D-39 ,,Dėl Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 207 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo”

Kiti teisės aktai

31. Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 ,,Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“

32. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 ,,Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“

33. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1R-298 ,,Dėl teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“

34. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 1P-(1.3.)-489 „Dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų erdvinių objektų specifikacijos patvirtinimo“

35. Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktoriaus 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. GĮ-341 “Dėl žemės konsolidacijos projekto teritorijos ribų, žemės naudojimo, žemės vertinimo planų, sprendinių brėžinio erdvinių duomenų rinkinių struktūros specifikacijos ir sutartinių ženklų patvirtinimo”