Geodezija

Kadastriniai matavimai

Visoje Lietuvoje atliekame žemės sklypų kadastrinius (geodezinius, tiksliuosius) matavimus.

Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai – veiksmai, kuriais yra identifikuojamas nekilnojamasis daiktas, žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės, geometriniai matmenys ir techniniai nekilnojamųjų daiktų parametrai, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas ir kiti šį daiktą apibūdinantys kadastro duomenys.

Žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje (LKS-94), atliekami žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją, parduodant, išnuomojant ar suteikiant panaudai kitos paskirties valstybinės žemės sklypus, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, žemės sklypo savininkui pageidaujant patikslinti žemės sklypo plotą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu ribos posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje.

Žemės sklypų kadastrinių (geodezinių) matavimų byla – nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotas rinkinys.

Atliekant žemės sklypų kadastrinius (geodezinius) matavimus:

  • nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės;
  • apskaičiuojami tikslūs žemės sklypų plotai;
  • kartografuojami žemės naudmenų kontūrai;
  • pažymimi žemės naudojimo apribojimai ir servitutai;
  • parengiamas žemės sklypo planas;
  • sudaroma nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla;
  • atliekami visi kiti, pagal teisės aktus reikalingi veiksmai.

Žemės sklypų kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 ,,Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ bei kitų galiojančių teisės aktų nuostatomis.

Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai atliekami žemės savininko arba naudotojo arba jo įgalioto asmens prašymu, suderinant su juo darbų atlikimo terminą, laiką ir kainą.