Valstybės žemės fondas atlieka apleistų žemių plotų tikslinimą pagal 2019 m. žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų plotų deklaravimo duomenis

2020-03-05

Valstybės žemės fondas, atliekant jai pavestą valstybės deleguotą funkciją pastoviai bei sistemingai atlieka apleistų žemių apskaitos bei tvarkymo darbus.

Apleistų žemių plotams priskiriami sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius) apaugę žemės sklype ar jo dalyje esančių žemės ūkio naudmenų plotai, nustatyti nuotoliniais kartografavimo metodais Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašas reglamentuoja apleistų žemės ūkio naudmenų nustatymo, duomenų apie apleistas žemės ūkio naudmenas atnaujinimo, apdorojimo ir teikimo suinteresuotoms institucijoms reikalavimus, o Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinį sudaro apleistų žemės ūkio naudmenų plotų erdviniai duomenys – apleistų žemių sluoksnis, kuriame saugoma grafinė ir atributinė informacija.

Pažymėtina, jog šiuo metu Valstybės žemės fondas baigė tikslinti apleistų žemių plotus pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) pateiktus 2019 m. žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų plotų deklaravimo duomenis.

Valstybės žemės fondas gautus 2019 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo duomenis išrūšiavo pagal ploto kriterijų. Paliktos nagrinėti teritorijos, kurių plotas didesnis nei 70 kv. m. Nustatyta, kad tokių teritorijų 2019 metais buvo net apie 8,2 tūkst. Dėl naujai uždeklaruotų dirbamų žemės plotų bei senų plotų nežymių pasikeitimų atsirado identifikuotų apleistų žemių bei deklaruotų plotų persidengimas.

Bendras apleistų žemių bei deklaruotų žemės ūkio naudmenų plotų persidengimas sudarė 162 hektarus.

Apleistos žemės

Apleistų žemių plotas, po persidengiamų plotų sutvarkymo apytiksliai sumažėjo 100 hektarų.

Valstybės žemės fondas pateikia persidengusių plotų identifikavimo pavyzdį.

Nagrinėjamos teritorijos turima kartografinė medžiaga – 2015 m., 2019 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis. Analizuojant 2015 m. ortofotografinį žemėlapį, nustatoma, kad teritorijoje yra sumedėjusių augalų, kurie apskaitomi kaip apleistų žemių plotai. Apleistų žemių plotas nustatytas nagrinėjamu atveju – 0,1967 ha.

Apleistos žemės persidengimas

2015 m. ortofotografinio žemėlapio vaizdas

Pažymėtina, kad ortofotografiniai žemėlapiai atnaujinami kas tris metus, todėl kasmetiniam apleistų žemių atnaujinimui naudojami spektriniai žemės paviršiaus vaizdai iš dirbtinių Žemės palydovų, kurių skiriamoji geba (pikselio dydis) 10 m vietovėje. Iš tokių spektrinių vaizdų galima vertinti situacijos pokytį 2018 m bei 2019 m.

Aplesitos žemės

Išanalizavus 2019 m. deklaruotus plotus, 2019 m. ortofotografinio žemėlapio turinį bei 2019 m. spektrinės nuotraukos vaizdą, nustatyti aiškiai pastebimi pasikeitimai bei apleistų žemių ploto sumažėjimas (0,1742 ha).

Apleistos žemės

2019 m. ortofotografinio žemėlapio vaizdas

Visos Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių plotas gali kisti.

Informuojame, jog Valstybės žemės fondas apdorojimo darbus vykdys iki šių metų liepos 1 dienos. Po galutinio apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio sutvarkymo bendras apleistų žemių skaičius gali išaugti dėl pakartotinio sutvarkytų žemės plotų apleidimo.

Siekiant dar labiau efektyvinti aplestų žemių apskaitos bei tvarkymo darbus, š. m. vasario pabaigoje įvyko susitikimas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos, kur Valstybės žemės fondo bei Nacionalinės mokėjimo agentūros kartu su ŽŪIKVC atsakingais specialistais aptarė klausimus susijusius su apleistų žemių apskaita bei tvarkymu.

Susitikimo metu buvo aptarti apleistų žemių tvarkymo proceso gerinimo klausimai, apleistų žemių tvarkymui naudojami ištekliai bei jų tarpusavio pasiskirstymas, siekiant kuo geresnių rezultatų mažinant apleistų žemių Lietuvos teritorijoje.

Įvertinant trijų šalių susitikimo rezultatus nuspręsta ateityje surengti pakartotiną susitikimą, dėl tolimesnių veiksmų apleistų žemių tvarkymo srityje.