Atliekami apleistų žemių duomenų bazės tikslinimai

2020-05-11

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, kuris nustatė galimas veiklas specialiosios žemės naudojimo sąlygos paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose bei buvo atlikti pakeitimai Želdynų įstatyme. Atsižvelgdamas į tai, Žemės ūkio ministras įsakymu patikslino Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-212 „Dėl Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir nustatė, kad apleistų žemės ūkio naudmenų plotai nenustatomi:

– Georeferencinio pagrindo kadastro kelių, gatvių, geležinkelių, hidrografijos, užstatytų teritorijų, pastatų, pažeistos žemės, pelkių bei miško kvartalinių linijų ir proskynų erdviniuose objektuose;
– Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro taksacinių miško žemės sklypų ribų erdviniuose objektuose;
– Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro gamtinių rezervatų ir telmologinių draustinių erdviniuose objektuose.

2020-01-01 įsigaliojęs Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2020-01-01 įsigaliojęs Želdynų įstatymo Nr. X-1241 pakeitimas
2020-04-17 įsigaliojęs Žemės ūkio ministro 2020-04-15 įsakymas Nr. 3D-301 ,,Dėl apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Želdynų įstatyme įtvirtinta želdinių sąvoka, kad tai yra žmogaus pasėti ar pasodinti medžiai (tarp jų ir pasodinti pavieniai ar natūraliai išaugę), krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai, lianos ir žoliniai augalai.
Paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juosta (toliau – Apsaugos juosta) – prie paviršinio vandens telkinio nustatoma su paviršiniu vandens telkiniu besiribojanti paviršinio vandens telkinio apsaugos zonos dalis, kurioje vykdoma ūkinė veikla gali turėti tiesioginį neigiamą poveikį paviršiniam vandens telkiniui arba riboti jo naudojimo visuomenės poreikiams galimybes, todėl joje draudžiama tam tikra ūkinė veikla.
Plačiau apie Apsaugos juostą skaitykite čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D0F2D3FC9D0/asr

Nuo šiol sumedėjusiais augalais (medžiais, krūmais, krūmokšniais, puskrūmiais, lianomis ir žoliniais augalais) apaugę, žemės plotai, kurie patenka į paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas gali būti laikomi apleistų žemių plotais.
Atsižvelgdamas į teises aktų pakeitimus, valstybės įmonė Valstybės žemės fondas šiuo metu peržiūri želdinių ir paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų erdvinius duomenis ir tikslina apleistų žemių duomenų bazę.